MULTITEC

Obchodní podmínky společnosti MULTITEC Český Brod, s. r. o.

I. Smlouvy, objednávky

1. Předmětem jednotlivých kupních smluv (KS) nebo smluv o dílo (SoD) nebo objednávek budou výrobky – zboží prodávané MULTITECem, specifikované v obchodních nabídkách, v cenových nabídkách nebo ve smlouvách.

2. Základní povinností MULTITECu z jednotlivé KS, SoD, objednávky je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn za kupujícího nebo jeho jménem jednat a odebrat zboží. Pokud tak neučiní, platí, že ten, kdo předloží objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn zboží nakoupit a převzít.

II. Zboží a doklady

1. Kupující se povinen při objednání výrobek – zboží specifikovat alespoň v rozsahu:
- typ a provedení výrobku, např. kontejneru, vyklápěče, lisu, plošiny
- typ kontejnerového nosiče, pro který je výrobek určen, příp. jeho speciální prvky nebo dodatečné úpravy, např. způsob jištění, dorazy aj.
- rozměry vnitřní nebo vnější
- objem kontejneru
- provedení zadních vrat, zadního čela, předního čela, bočnic
- háčky po obvodu kontejneru
- žebřík pro obsluhu kontejneru
- jiné specifické požadavky, např. výřezy v čele kontejneru, provedení pro montáž hydraulické ruky, reklamní tabule, barevná kombinace vrchního nástřiku, reklamní polepy aj.
- zakrytí kontejneru, pokud je požadováno (střecha, víko, plachta, síť), způsob otevírání, způsob ovládání apod.
- barva vrchního nástřiku nebo jiný typ povrchové úpravy výrobku
- počet kusů
- další technické prvky ovlivňující konstrukci a užívání výrobku.

2. MULTITEC - prodávající je povinen vybavit výrobek:
- výrobním štítkem
- neodstranitelným vyznačením výrobního čísla výrobku
- vystavením technického osvědčení a výpisu technického osvědčení
- dodacím listem - předávacím protokolem
- na vyžádání vystavit prohlášení o shodě.

3. Možné způsoby komunikace mezi MULTITECem a kupujícím: telefonem, písemně, e-mailem, osobně.

4. Způsob dodání výrobků – zboží:
silniční automobilovou dopravou, příp. jinak podle zadání kupujícího.

5. Aviso o dodávce kupujícímu učiní MULTITEC minimálně 24 hodin před expedicí telefonicky, e-mailem, osobně.

III. Termín dodání zboží

1. Je dohodnutý při objednání zboží, uvedený v objednávce nebo v KS nebo v SoD. Aviso o expedici výrobku podává MULTITEC nebo je dohodnuto rozpětí termínu dodávky, přičemž aviso o možnosti expedice podává MULTITEC kupujícímu nejpozději 24 hodin předem vhodným způsobem, např. telefonem, e-mailem.

2. Způsob sjednání termínu expedice s kupujícím je závislé na skutečnosti, zdali přepravu zboží zajišťuje MULTITEC nebo kupující.

3. Zboží – výrobek se považuje za dodaný okamžikem, kdy je převzat kupujícím nebo osobou za kupujícího oprávněnou nebo předán prvnímu dopravci k přepravě.

IV. Místo a způsob dodání zboží

1. Pokud není dojednáno jinak, je zboží dodáno „ze závodu“ (fco závod), tj., prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu či dopravci aviso, že zboží je k dispozici v závodě prodávajícího. Toto ujednání se řídí mezinárodními pravidly INCOTERMS, dodací doložka EXW.

2. Pokud se smluvní strany výslovně dohodnou, zajistí MULTITEC přepravu zboží do dohodnutého bodu v ujednaném místě určení obvyklou cestou a způsobem v souladu s INCOTERMS, dodací doložka CPT. Vykládka zboží není součástí přepravy a MULTITEC ji nezajišťuje. Okamžik plnění dodávky se řídí bodem 1. čl. IV. těchto podmínek.

3. Kupující se povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době ve výrobním závodě MULTITECu bez ohledu na způsob přepravy.

4. Oprávněná osoba je povinna prokázat MULTITECu svou totožnost a uvést do dodacího listu – předávacího protokolu potřebné údaje (jméno, firma, RZ vozidla aj.) a potvrdit převzetí zboží. Toto se týká jak převzetí zboží v místě plnění kupujícího, tak převzetí zboží v závodě MULTITECu.

5. V případě, že zboží nebude odebráno nebo nebude moci být odesláno z důvodu na straně kupujícího do 30 dnů od sjednaného termínu expedice, má MULTITEC právo od smluvního ujednání odstoupit a právo účtovat kupujícímu skladné a ostatní výdaje vzniklé neodebráním zboží.

V. Výhrada vlastnického práva

MULTITEC zůstává vlastníkem zboží – výrobků až do jejich úplného zaplacení.

VI. Kupní cena zboží

1. Kupní cena dohodnutá při nabídkovém řízení je pevná a nelze ji měnit bez souhlasu smluvních stran.

2. Kupní cena se může změnit na základě dodatečných požadavků kupujícího na změny v provedení výrobku, na dodatečné vybavení, na základě výrazné změny cen vstupních materiálů na trhu nebo jiných vlivů, vše jen podle dohody smluvních stran. O změně ceny je MULTITEC povinen kupujícího včas informovat.

3. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž jsou provedeny úpravy, může MULTITEC od smlouvy odstoupit, přičemž má nárok na zaplacení pokuty ve výši 40 % za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží.

4. Kupující není oprávněn fakturovanou částku peněz z jakýchkoli důvodů zadržet či krátit. Zápočet protipohledávek je možný jen dvoustrannou písemnou dohodou.

5. Kupní cena se sjednává bez DPH. DPH se ke kupní ceně připočítává v aktuální výši dle zákona.

VII. Způsob placení kupní ceny

1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží. Je možno ji platit:
a) bezhotovostním převodem,
b) vkladem na účet MULTITECu,
c) v hotovosti do pokladny MULTITECu,
d) prostřednictvím pošty nebo dopravce.

2. V případě, že kupní cena není placena před dodáním zboží, je splatná v termínu dle faktury. Lhůtu splatnosti faktury stanoví MULTITEC individuálně, zejména s ohledem na dobu trvání vzájemných obchodních vztahů a s přihlédnutím na typ zakázky.

3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněz na účet nebo zaplacením hotovosti do pokladny MULTITECu.

4. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu. MULTITEC má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dále má MULTITEC právo kupujícímu pozastavit další dodávky zboží nebo od dalších uzavřených smluv – objednávek odstoupit.

VIII. Odpovědnost za vady

1. MULTITEC odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen zboží prohlédnout a v případě zjištění vad tuto skutečnost zaznamenat na dodací list - předávací protokol. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel.

3. Technické provedení výrobků, které není v cenové nabídce výslovně specifikováno, provede výrobce dle vlastní technologie, konstrukčních zvyklostí a standardních technologických postupů.

4. Záruční a pozáruční podmínky, servis a reklamace výrobků MULTITEC jsou popsány v reklamačním řádu MULTITEC.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, www.coi.cz .

IX. Příjem a výdej zboží

1. Příjem a výdej zboží: v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. Odchylky jsou možné po dohodě.

2. Místo příjmu a výdeje materiálu a zboží: Český Brod, Klučovská 259

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran se řídí právním řádem ČR.

2. K řešení sporů vyplývajících ze smluvního vztahu, pokud nebudou tyto urovnány dohodou smluvních stran, je příslušný soud podle sídla MULTITECu.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží a materiálu firmy MULTITEC.

4. Tyto obchodní podmínky platí od 01. 02. 2014.

Český Brod, březen 2017