MULTITEC

Reklamační řád

1. Záruční doba na výrobky:  12 měsíců ode dne expedice, pokud není dohodnuto jinak
Záruční doba na náhradní díly:  6 měsíců ode dne expedice

2. Odběratel – zákazník je povinen používat výrobky – zboží prodávajícího pouze k účelům, pro které jsou určeny. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé přetěžováním a na poškození způsobená jinými osobami nebo živelnými vlivy. Záruka zaniká, bylo-li zařízení havarováno (s výjimkou havárií způsobených prokazatelně vadou zařízení) nebo byl-li proveden zásah do konstrukce zařízení mimo dílny prodávajícího. Záruční a pozáruční opravy a servis se provádějí v závodě prodávajícího do 14 dnů po předání vadných částí. Neodborná manipulace, neodborné zásahy nebo nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník může reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Vadné není takové řešení, které nebylo objednatelem výslovně specifikováno a bylo provedeno dle technologie výrobce.

3. Způsob podání reklamace:         
- elektronicky na adresu info@multitec.eu
- poštou na adresu Český Brod, Klučovská 259, 282 01
- osobně na pracovišti Český Brod, Klučovská 259, 282 01

4. Každá reklamace musí obsahovat nejméně:
- název firmy (odběratele)
- číslo objednávky odběratele, datum nebo jiný identifikační znak
- datum expedice reklamovaného zboží, výrobku nebo jeho části
- výrobní číslo reklamovaného výrobku
- datum a místo vzniku závady
- popis situace nebo činnosti, při které závada vznikla
- popis zjištěných závad a jejich projevů

5. Rozhodnutí o reklamaci
Prodávající rozhodne o reklamaci do 10 pracovních dnů po zjištění stavu reklamované věci. Prodávající vyrozumí odběratele o rozhodnutí písemně, pokud se s ním nedohodne jinak. 

6. Vyřízení reklamace
Oprava výrobku se provádí v prostorách odběratele nebo v závodě prodávajícího v závislosti na typu a rozsahu závady.

Doba vyřízení reklamace je 2 až 20 pracovních dní v závislosti na typu a rozsahu závady.

Obecně platí, že reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud se prodávající s odběratelem nedohodne jinak.

Každá reklamace je zaznamenána ve vnitřním systému evidence prodávajícího a její vyřízení a ukončení je kontrolováno interním auditem.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením tohoto reklamačního řádu a je v souladu s právním řádem ČR.

 

  

Český Brod, únor 2014